รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓-๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓-๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)