แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การเบิกจ่ายเงิน อบต.เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2
การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 4
ไม่ได้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 8
รายละเอียดในรายงานสถานะการเงินประจำวันไม่ครบถ้วน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 8
ไม่มีการระบุหมายเลขครุภัณฑ์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 9
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้อง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 10
ไม่มีเอกสารการตรวจรับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 10
ไม่ได้ระบุกรรมการผู้ถือลูกกุญแจตู้นิรภัย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 38
การจัดเก็บเงินรายได้และนำส่งเงิน ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 57
การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 56