ชื่อ-สกุล

นายอนันต์  อินทรโชติ

ตำแหน่งปัจจุบัน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖

วันรับราชการครั้งแรก

24 กรกฎาคม 2547

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

7 ตุลาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

-

อาชีพ

เกษตรกร

ระดับการศึกษาสูงสุด

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สถาบันการศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

วันที่สำเร็จการศึกษา

2538

ประวัติการอบรมสัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

หมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืน 
( 17-23 กุมภาพันธ์ 2557 )
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2556)
สถาบันพัฒนบริหารบุคลากรศาสตร์ กิจการสภาและสิทธิสวัสดิการ (วันที่ 18 ตุลาคม 2552)
สมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานวิทยุคมนาคมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
(วันที่ 25ธันวาคม 2551)