ชื่อ-สกุล

นายสุรพล  ตะเพียรทอง

ตำแหน่งปัจจุบัน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕

วันรับราชการครั้งแรก

7 ตุลาคม 2555

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

7 ตุลาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

-

อาชีพ

เกษตรกร

ระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษา

นิติศาสตร์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่สำเร็จการศึกษา

2529

ประวัติการอบรมสัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืน
( 17-23 กุมภาพันธ์ 2557 )
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
( 13 กรกฎาคม 2556 )