ชื่อ-สกุล

นายเล็ก  ศรแสดง

ตำแหน่งปัจจุบัน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓

วันรับราชการครั้งแรก

13 มีนาคม 2554

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

7 ตุลาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

-

อาชีพ

เกษตรกร

ระดับการศึกษาสูงสุด

ประถมศึกษา

หลักสูตรการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1-6

สถาบันการศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลวกแดง

วันที่สำเร็จการศึกษา

 2543

ประวัติการอบรมสัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืน
( 17-23 กุมภาพันธ์ 2557 )