แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 23
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 26
รายงานการดำเนินงานฝึกอบรมโครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 27
รายงานผลโครงการธรรมะและจริยธรรมสำหรับการทำงาน 63
รายงานผลโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ปลวกแดง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 166
รายงานผลโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 77
รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องบุคคลดีเด่น คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 80
รายงานผลการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการจัดงานรัฐพิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 75
รายงานผลโครงการสัมมนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 91
รายงานผลโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติการในการป้องกันฯ ในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 215