รางวัลโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อปท. โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

 

       วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสาคร อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เข้ารับรางวัลโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อปท. โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพิธีมอบรางวัลผลการดำเนินงานกิจกรรมการสร้างโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการ  พลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน จากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

 

ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

 

         วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป นายสาคร อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ อปพร. ดีเด่น ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และนายวิเชียร พันธุ์มุข สมาชิก อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวัน อปพร. ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นดินแดง กรุงเทพมหานคร

รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙