กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปลวกแดง ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข วัด ร.ร. ชมรม องค์กรต่างๆ เสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ในด้่านต่างๆ ดังนี้
- ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
- ด้านการป้องกันโรค
- ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ
กำหนดรับโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐