แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (นางกุหลาบ ชัยยะ) 60
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (นายสวน พยุงวงศ์) 232
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (นางจินตนา แสงจันทร์) 242
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ปลวกแดง 224
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 177
แผ่นพับปราชญ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 182
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (นางนาตยา ล้อมวงศ์) 528
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ดต.ถนอมศักดิ์ ไสยกิจ) 504
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (นายลำพูน สังขทา) 509
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (นายวิเชียร วงศ์ทิม) 512