แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (นายสวน พยุงวงศ์) 61
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (นางจินตนา แสงจันทร์) 117
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ปลวกแดง 116
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดทำทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 86
แผ่นพับปราชญ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 106
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (นางนาตยา ล้อมวงศ์) 439
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ดต.ถนอมศักดิ์ ไสยกิจ) 419
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (นายลำพูน สังขทา) 417
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (นายวิเชียร วงศ์ทิม) 418
ปราชญ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (นายสมคิด มีสุข) 239