แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว ถนนสายสี่แยกลุงอุ้ย - เนินกระบก หมู่ที่ ๕ ตำบลปลวกแดง 619
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว ถนนสายสี่แยกลุงอุ้ย-เนินกระบก หมู่ที่ ๕ ตำบลปลวกแดง 409
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างงานเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๘ 376
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว ถนนสายสี่แยกลุงอุ้ย-เนินกระบก หมู่ที่ ๕ 369
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถตักหน้าหลังขุดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบล้อเท่ากันทั้ง 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 258
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมเดี่ยว หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ตำบลปลวกแดง 306
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลวกแดง-วังตาผิน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๔ 480
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๖ 511