โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.แยกบ้านนายสวัสดิ์  จ้อยคล้าย หมู่ที่ ๓