โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายวังตาผิน-คลองใหญ่ หมู่ที่ ๔