โครงการวางท่อระบายน้ำและจัดภูมิทัศน์ริมถนนสายบ้านปราบ หมู่ที่ ๑