โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณเพ็ญรัตน์ หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)