โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกป่ายาง-อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑