แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. 58
การดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 21
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 38
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๒ 34
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 20
คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย รวม ยุบ เลิก เปลี่ยนชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. 24
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท. 30
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของ ศพด.ในสังกัด อปท. 26
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม 21
คู่มือการการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 21