แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 25
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 22
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบด้านการบริหารจัดการศึกษา 64
คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. 117
การดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 80
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 110
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๒ 90
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 75
คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย รวม ยุบ เลิก เปลี่ยนชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. 84
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท. 107