แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบด้านการบริหารจัดการศึกษา 18
คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. 82
การดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 44
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 62
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. และข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๒ 51
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 46
คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย รวม ยุบ เลิก เปลี่ยนชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. 46
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท. 55
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของ ศพด.ในสังกัด อปท. 51
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม 34