ชื่อ-สกุล

นายภาคิน  กฤตยาวสุกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันรับราชการครั้งแรก

10 มิถุนายน 2543

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

1 ตุลาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)/ 2553

อาชีพ

เกษตรกร

ระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รปม.)

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่สำเร็จการศึกษา

 2553

ประวัติการอบรมสัมมนา(หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืน
( 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 )
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่น (31 พฤษภาคม 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง โครงการอบรมเสริมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข (วันที่ 25 พฤษภาคม 2555)
สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553)
สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย อนาคตสิ่งแวดล้อมสร้างได้ด้วยมือผู้บริหารท้องถิ่น (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2553
(วันที่ 3 สิงหาคม 2553)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลขานุการ นายก อปท.รุ่นที่ 16 (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553)
สถาบันพัฒนาบริหารบุคลากร กิจการสภาและสิทธิสวัสดิการ  (วันที่ 18ตุลาคม 2552)