ชื่อ-สกุล

นายชัยยศ  สุมณฑา

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันรับราชการครั้งแรก

10 มิถุนายน 2543

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

1 ตุลาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)/ 2553

อาชีพ

ค้าขาย

ระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่สำเร็จการศึกษา

 23 พฤษภาคม 2555

ประวัติการอบรมสัมมนา(หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยสถาบันสัญญา  ธรรมศักดิ์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืน
( 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลยุทธ์การเข้าถึงประชาชนด้วยศิลปะการพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจ และสิทธิประโยชน์สวัสดิการ สำหรับนักการเมือง (วันที่27 กรกฎาคม 2556)
ศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการร่วมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(วันที่ 7 กรกฎาคม 2556)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เทคนิคการเลือกตั้งและหลักการสภา(วันที่ 22 เมษายน 2555)