ชื่อ-สกุล

นายวันชัย  ฐานบำรุงรักษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันรับราชการครั้งแรก

24 กรกฎาคม 2547

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

1 ตุลาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

เหรียญทองมงกฏไทย (ร.ท.ม.)/ 2553

อาชีพ

เกษตรกร

ระดับการศึกษาสูงสุด

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สถาบันการศึกษา

ศูนย์บริหารการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลวกแดง

วันที่สำเร็จการศึกษา

 2547

ประวัติการอบรมสัมมนา(หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืน
( วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลยุทธ์การเข้าถึงประชาชนด้วยศิลปะการพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจ และสิทธิประโยชน์สวัสดิการ สำหรับนักการเมืองท้องถิ่น (วันที่ 27 กรกฎาคม 2556)
ศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการร่วมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(วันที่ 4กรกฎาคม 2556)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่น (วันที่ 31 พฤษภาคม 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง โครงการอบรมเสริมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข (วันที่ 25 พฤษภาคม 2555)
สถาบันพัฒนบริหารบุคลากรศาสตร์ กิจการสภาและสิทธิสวัสดิการ (วันที่ 18 ตุลาคม 2555)