ชื่อ-สกุล

นายสาคร  อาจรักษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันรับราชการครั้งแรก

10 มิถุนายน 2543

วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งหลังสุด

26 สิงหาคม 2555

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด/ปีที่ได้รับ

เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)/ 2553

อาชีพ

เกษตรกรและธุรกิจส่วนตัว

ระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษา

ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

วันที่สำเร็จการศึกษา

3 พฤศจิกายน 2547

ประวัติการอบรมสัมมนา(หลักสูตรสำคัญ)

หน่วยงานผู้จัดการอบรม

หลักสูตร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก อบต. รุ่นที่ 46 ( วันที่ 10 - 28 มีนาคม 2557 )
หมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืน ( 17-23 กุมภาพันธ์ 2557 )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาจัดระบบการบริการสาธารณะแนวใหม่ (วันที่ 26 กรกฎาคม 2556)

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีแก่ผู้บริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่น
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2556)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารงานส่วน
ท้องถิ่น (วันที่ 31 พฤษภาคม 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

โครงการอบรมเสริมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข  (วันที่ 25 พ.ค. 2555)

กระทรวงมหาดไทย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารที่ดิน (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553)
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายก อบต.
(วันที่ 27 ตุลาคม 2553)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ทัศนศึกษาดูงานการจัดทำและประสารแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ (วันที่ 23 ตุลาคม 2553) 
มหาวิทยาลัยบูรพา การบริหารแบบมุ่งเน้น  ( 23 สิงหาคม 2533 )
สถาบันพัฒนบริหารบุคลากรศาสตร์ กิจการสภาและสิทธิสวัสดิการ (วันที่ 18 ตุลาคม 2552)