• พิมพ์

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลปลวกแดง ประกอบด้วย

 

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

 

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

องค์ประกอบคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

2

นายสุชาติ

จิตต์อารีย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานคนที่ 1

3

นางกันต์สินี

อธิไพศาล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานคนที่ 2

4

นางสาวกาญจนา

ไพรสี

ผู้แทนสภา อบต.ปลวกแดง

กรรมการ

5

นายอุดมศักดิ์

เนื่องจำนงค์

ผู้แทนสภา อบต.ปลวกแดง

กรรมการ

6

นางสาวรตนกร

นาคเกษม

หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ

กรรมการ

7

นางสาววัชรา

โฉมฉาย

ผู้แทน อสม.

กรรมการ

8

นางนงนุช

สะมะโน

ผู้แทน อสม.

กรรมการ

9

นางสาวภันทิลา

สะมะโน

ผู้แทนชุมชน

กรรมการ

10

นายพิเชษฐ์

โพธิสาร

ผู้แทนชุมชน

กรรมการ

11

นางวราภรณ์

เนื่องจำนงค์

ผู้แทนชุมชน

กรรมการ

12

นายสุชาติ

นาคกุลบุตร

ผู้แทนชุมชน

กรรมการ

13

นายสุรพล

บัวยอม

ผู้แทนชุมชน

กรรมการ

14

นายอรรถพันธ์

รักษ์พลเมือง

ปลัด อบต.ปลวกแดง

กรรมการและเลขานุการฯ

15

นางสุภัสสร

คูศรี

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

16

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง

 

ที่ปรึกษา

17

สาธารณสุขอำเภอปลวกแดง

 

ที่ปรึกษา

 

มีหน้าที่ดังนี้

1.จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชนหรือ หน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3.บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของระบบหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเทศบาลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4.รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามรูปแบบ ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

5.จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามความจำเป็น

 

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลปลวกแดง ประกอบด้วย

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 

1

นางสุภัสสร

คูศรี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 

2

นางชุติกาญจน์

รัตนพันธ์

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

3

นางอำภา

บุญรักษา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

4

นายศักดา

ปาสาตัง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

โดยมีหน้าที่

1. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของกองทุนฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   

2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกประเภทของกองทุนฯ

3. นำเสนอผลการประเมินโครงการต่อคณะกรรมการกองทุนฯ

4. จัดทำและรายงานบัญชีการรับเงิน – การใช้จ่ายเงินทุกประเภทกองทุนฯ

5. รายงานผลการใช้จ่ายเงินทุกประเภทของกองทุนฯ ต่อกรรมการและเลขานุการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

6. ดำเนินการด้านการเงินการบัญชีกับธนาคารที่กองทุนฯ ได้เปิดบัญชีไว้ทุกครั้งที่มีการอนุมัติใช้เงินกองทุนฯ

7. จัดทำเอกสารบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานระหว่างผู้ขอรับเงินสนับสนุนและกองทุนฯรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในกองทุนฯ

9.  จัดทำเอกสารจดรายงานการประชุม

10. รายงานผลการดำเนินทุกด้านของกองทุนฯ ทางเว็บไซด์ รวมทั้งจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มเมื่อสิ้นปีงบประมาณ