Prev Next

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

12-03-2562

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ Read more

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

12-03-2562

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ Read more

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (๑๙ มีนาคม ๖๒)

12-03-2562

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (๑๙ มีนาคม ๖๒) Read more

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

11-03-2562

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

นายวินิจ ชายสิงขรณ์

ชื่อ - สกุล นายวินิจ ชายสิงขรณ์
ตำแหน่งปัจจุบัน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง 11-0704-001
วันเริ่มรับราชการ 1 มิถุนายน 2550
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ รับราชการยังไม่ครบ 5 ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 27 ธันวาคม 2549
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น - คอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรการ รุ่นที่ 5 ( 12 พ.ย. 53 )
อบต.ปลวกแดง - ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีตำบลปลวกแดง ประจำปี 2557 ( 7-8 ส.ค. 57 ) 
อบต.ปลวกแดง - เทคนิคการเขียนโครงการจัดอบรม และการจัดงานต่าง ๆ ( 27 ก.ย. 57 )
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิตคนพิการ รุ่นที่ ๔ ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กทม. วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘