Prev Next

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

21-06-2562

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ Read more

ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อแสดงเจตนารมณ์ ยกฐานะ และ เปลี่ยนแปลงชื่อ อบต…

17-06-2562

ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อแสดงเจตนารมณ์ ยกฐานะ และ เปลี่ยนแปลงชื่อ อบต.ปลวกแดง เป็น เทศบาลตำบล

ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อแสดงเจตนารมณ์ ยกฐานะ และ เปลี่ยนแปลงชื่อ อบต.ปลวกแดง เป็น เทศบาลตำบล       &n... Read more

รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร…

13-06-2562

รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

11-06-2562

รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

นางสาวชิดาวัลย์ ยังลือ

ชื่อ - สกุล นางสาวชิดาวัลย์  ยังลือ
ตำแหน่งปัจจุบัน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง 11-0704-002
วันเริ่มรับราชการ 16 สิงหาคม 2547
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ จตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.) / 2554 
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมววิชาชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 25 มีนาคม 2546
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดอบรม หลักสูตร
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 48 จังหวัดระยอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / สถาบันพัฒนาบุคลากรกท้องถิ่น - จุดประกายการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / คอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสร้าง Web Page เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร  รุ่นที่ 23 ( 9 ม.ค. 52/30 ก.ย. 48 )
อบต.ปลวกแดง - ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีตำบลปลวกแดง ประจำปี 2557 ( 7-8 ส.คง 57 )
อบต.ปลวกแดง - เทคนิคการเขียนโครงการจัดอบรม และการจัดงานต่าง ๆ ( 27 ก.ย. 57 )