Prev Next

ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง…

23-04-2562

ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒) Read more

รายงานผลการดำเนินโครงการธรรมะและจริยธรรมสำหรับการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

26-03-2562

รายงานผลการดำเนินโครงการธรรมะและจริยธรรมสำหรับการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

12-03-2562

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ Read more

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

12-03-2562

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

นางสาววิภาดา ผดุงศิลป์

ชื่อ - สกุล นางสาววิภาดา  ผดุงศิลป์
ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง 08-0803-001
วันเริ่มรับราชการ 1 กรกฎาคม 2548
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ จตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.) / 2554 
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) / โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 28 มีนาคม 2548
ประวัติการอบรม/สัมมนา ( หลักสูตรสำคัญ )
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - แนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทาการศึกษา พ.ศ.2556 ( 11-13 มี.ค. 56 )
จังหวัดระยอง - เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วิธีการจำแนกประเภทรายจ่ายตามรูปแบบใหม่ กระบวนการบริหารพัสดุ ปัญหา/ข้อทักท้วงของ สตง. ในแต่ละขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง ฯ ( 13-15 มิ.ย. 57 ) 
ม.วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ การพัสดุ การเบิกจ่าย การจัดทำเอกสารประกอบฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รุ่นที่ ๗ ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กทม. วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘