Prev Next

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

20-05-2563

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันพุธที่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต. ... Read more

ปฏิทินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

12-05-2563

ปฏิทินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ปฏิทินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   Read more

สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง

05-05-2563

สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง

สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง  Read more

ประกาศ ทต.บ้านปลวกแดง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ร.ร. เทศบาลตำบลบ้านป…

24-04-2563

ประกาศ ทต.บ้านปลวกแดง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ร.ร. เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง และ ศพด. ฯลฯ

ประกาศ ทต.บ้านปลวกแดง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ร.ร. เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง และ ศพด. ฯลฯ   Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

นางสุภัสสร คูศรี

ชื่อ - สกุล นางสุภัสสร คูศรี
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง 06-0105-001
วันเริ่มรับราชการ 1 เมษายน 2546
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ ตริตราภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) / 2553 
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต / สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 14 มีนาคม 2546 / 1 พฤษภาคม 2549
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียของชุมชนอย่างถูกวิธีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
( 18-22 มี.ค. 56 )
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น - นักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 17 ( 2-27 มิ.ย. 57 )
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ ชลบุรี - การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ( สปสช.) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯ ( 21-23 ก.ค. 57 )
สมา่คมนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อปท. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง