Prev Next

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี

20-09-2561

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้ที่เกิดก่อน 2 ตุลาคม 2502 มีภูมิลำ... Read more

ช่องทางการให้บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย อบต.ปลวกแดง

20-09-2561

ช่องทางการให้บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย อบต.ปลวกแดง

ช่องทางการให้บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย อบต.ปลวกแดง Read more

แผนการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๒

12-09-2561

แผนการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

10-09-2561

เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

นางสุภัสสร คูศรี

ชื่อ - สกุล นางสุภัสสร คูศรี
ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง 06-0105-001
วันเริ่มรับราชการ 1 เมษายน 2546
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ ตริตราภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) / 2553 
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต / สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 14 มีนาคม 2546 / 1 พฤษภาคม 2549
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียของชุมชนอย่างถูกวิธีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
( 18-22 มี.ค. 56 )
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น - นักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 17 ( 2-27 มิ.ย. 57 )
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ ชลบุรี - การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ( สปสช.) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯ ( 21-23 ก.ค. 57 )
สมา่คมนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อปท. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง