Prev Next

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

28-01-2563

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ปลวกแดง

24-01-2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ปลวกแดง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ปลวกแดง  Read more

แนวทางการดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านตามประกาศกองทัพเรือ

24-01-2563

แนวทางการดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านตามประกาศกองทัพเรือ

แนวทางการดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านตามประกาศกองทัพเรือ   Read more

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

21-01-2563

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

นางชุติกาญจน์ รัตนพันธ์

ชื่อ - สกุล นางชุติกาญจน์ รัตนพันธ์
ตำแหน่งปัจจุบัน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง 06-0109-002
วันเริ่มรับราชการ 1 กันยายน 2548
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ จตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.) / 2554 
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 9 เมษายน 2552
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง - โครงการอบรมเสริมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข ( 27-29 มี.ค. 57 )
อบต.ปลวกแดง - ฝึกอบรม ทบทวน อปพร. ( 21-26 มี.ค. 57 )
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลปลวกแดง - โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำในกลุ่มสตรีเพื่อพัฒนาชุมชน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๘