Prev Next

รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.…

28-10-2563

รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   Read more

ประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่…

28-10-2563

ประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑

ประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑  Read more

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงท…

19-10-2563

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  Read more

ประกาศงดจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

15-10-2563

ประกาศงดจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

นายอำนาจ นาคสินธุ์

ชื่อ - สกุล นายอำนาจ  นาคสินธุ์
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง 05-0104-001
วันเริ่มรับราชการ 12 พฤษภาคม 2529
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ ทวีตริยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) / 2554 
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 30 ตุลาคม 2547
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคารกระทรวงมหาดไทย
 20 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 56 )
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ - ปัญหา ข้อหารือ และแนวทางปฏิบัติของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา ข้อสังเกต ข้อควรระวังจาก สตง. ฯ
( 18-20 ธ.ค. 56 )
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ชลบุรี - พัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท.เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืนด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ฯลฯ ( 17-23 ก.พ. 57 )
โรงแรมเจริญโฮเตล อุดรธานี - บทบาทท้องถิ่นไทย หัวใจของประชาคมอาเซียน ( 27 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 57 )
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม - โครงการฝึกอบรมทางช่าง ( ทำบล็อกตัวหนอน ) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 
( 16-20 มิ.ย. 57 )
หจก.เทคโนเซอร์เวย์ (๒๐๑๒) - โปรแกรมประมวลผลข้อมูลสำเร็จรูป Terramodel ณ หจก. เทคโนเซอร์เวย์ (๒๐๑๒) เชียงใหม่ วันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘