Prev Next

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงท…

19-10-2563

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  Read more

ประกาศงดจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

15-10-2563

ประกาศงดจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Read more

คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาและดูแลรถส่วนกลางของ อบต.ปลวกแ…

09-10-2563

คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาและดูแลรถส่วนกลางของ อบต.ปลวกแดง

คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาและดูแลรถส่วนกลางของ อบต.ปลวกแดง   Read more

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประ…

08-10-2563

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

นายพลวัฒน์ ศรีประชากร

ชื่อ - สกุล นายพลวัฒน์  ศรีประชากร
ตำแหน่งปัจจุบัน นายช่างโยธาชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง 05-0503-002
วันเริ่มรับราชการ 1 กันยายน 2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) / 2552
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ช่างก่อสร้าง)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 2 พฤศจิกายน 2552
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
ศูนย์ JICA - การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
( 4-7 ก.ค. 56 )
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ - ปัญหา ข้อหารือ และแนวทางปฏิบัติของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา ข้อสังเกตุ ข้อควรระวังจาก สตง. ฯ 
( 18-20 ธ.ค. 56 )
โรงแรมเจริญโฮเตล อุดรธานี - บทบาทท้องถิ่นไทย หัวใจของประชาคมอาเซียน ( 27 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 57 )
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม - โครงการฝึกอบรมทางช่าง ( ทำบล็อกตัวหนอน ) 16-20 มิ.ย. 57 ) 
โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับ โรงงานโชคทวีคูณเทรนนิ่งแอนด์ซัพพลาย - การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าในหน่วยงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘