Prev Next

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่…

16-05-2562

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๐ Read more

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

03-05-2562

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

บรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๖๒

25-04-2562

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๖๒ Read more

ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง…

23-04-2562

ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒) Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

นางสาวสุนิสา มาลัยลอย ( ลูกจ้างประจำ )

ชื่อ - สกุล นางสาวสุนิสา  มาลัยลอย 
ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( ลูกจ้างประจำ )
เลขที่ตำแหน่ง -
วันเริ่มรับราชการ 1 ธันวาคม 2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย (บ.ม.) / 2554
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 23 กันยายน 2554
ประวัติการอบรม / สัมมนา ( หลักสูตรสำคัญ )
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น / มหาวิทยาลัยบูรพา - คอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรของ อปท.หลักสูตรการจัดทำเอกสารขั้นสูง รุ่นที่ 13
(30 ชม.) 4 ส.คง 49 )
- การพัฒนาศักยภาพและลดข้อผิดพลาดของ อปท.ด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุของ อปท. พ.ศ.2553 (17 พ.ย. 53 )
อบต.ปลวกแดง - เทคนิคการเขียนโครงการจัดฝึกอบรม และการจัดงานต่าง ๆ ( 27 ก.ย. 57 )