Prev Next

หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

23-08-2562

หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

รายงานผลการดำเนินโครงการ "ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

22-08-2562

รายงานผลการดำเนินโครงการ "ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

22-08-2562

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ Read more

ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง

21-08-2562

ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง   Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

นายวีรวัฒน์ ศรีจันทึก

ชื่อ - สกุล นายวีรวัฒน์  ศรีจันทึก
ตำแหน่งปัจจุบัน ช่างสำรวจปฏิบัติงาน
เลขที่ตำแหน่ง 05-0519-001
วันเริ่มรับราชการ 3 ธันวาคม 2555
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ รับราชการยังไม่ครบ 5 ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด ปวส.
หลักสูตรการศึกษา ช่างสำรวจ 
สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 26 มีนาคม 2540
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง - การเขียนแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย Atotcad map 3D 2013
( 16-20 ก.ย. 56 )
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น - พัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่าง อปท.รุ่นที่ 9 ( 3-21 ก.พ. 57 )
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม - โครงการฝึกอบรมทางช่าง (ทำบล็อกตัวหนอน) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1
( 16-20 มิ.ย. 57 )
หจก.เทคโน เซอร์เวย์ (2012) เชียงใหม่ - โปรแกรมประมวลผลข้อมูลสำเร็จรูป Terramodel เพื่อพัฒนาศักยภาพนายช่าง 
( 4-10 ก.ค. 57 ) 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                - เทคนิค ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการของโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) รุ่นที่ ๘
ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ ๑-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘