Prev Next

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงท…

19-10-2563

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  Read more

ประกาศงดจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

15-10-2563

ประกาศงดจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Read more

คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาและดูแลรถส่วนกลางของ อบต.ปลวกแ…

09-10-2563

คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาและดูแลรถส่วนกลางของ อบต.ปลวกแดง

คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาและดูแลรถส่วนกลางของ อบต.ปลวกแดง   Read more

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประ…

08-10-2563

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

นายศุภวัฒน์ ดอนโสรส

ชื่อ - สกุล นายศุภวัฒน์  ดอนโสรส
ตำแหน่งปัจจุบัน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-0515-001
วันเริ่มรับราชการ 3 ธันวาคม 2555
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ รับราชการยังไม่ครบ 5 ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา วิศวกรรมโยธา
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 27 ธันวาคม 2550
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร กระทรวงมหาดไทย
( 20 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. 56 )
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม                                         - โครงการฝึกอบรมทางช่าง ( ทำบล็อกตัวหนอน ) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1
( 16-20 มิ.ย. 57 )
โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับ โรงงานโชคทวีคูณเทรนนิ่งแอนด์ซัพพลาย - การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าในหน่วยงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘