Prev Next

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

12-03-2562

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ Read more

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

12-03-2562

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ Read more

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (๑๙ มีนาคม ๖๒)

12-03-2562

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (๑๙ มีนาคม ๖๒) Read more

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

11-03-2562

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

นายวินัย นาคะเกตุ

ชื่อ - สกุล นายวินัย  นาคะเกตุ
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง 04-0103-001
วันเริ่มรับราชการ 16 สิงหาคม 2539
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ ตริตราภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) / 2547
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
หลักสูตรการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 21 มิถุนายน 2554
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - ระเบียบการเดินทางไปราชการ 2555 ฉบับใหม่ การบริหารงบประมาณฯ
( 30 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 56 )
โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพ ฯ - ปฏิบัติอย่างไรกับการเลื่อนกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2557 การตีราคาปานกลางที่ดินในรอบปี พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 4 ( 27-29 พ.ย. 56 )
โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ฯ - สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่มงานการเงินของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง ฯ ( 16-17 ธ.ค. 56 )
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ชลบุรี - พัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. เพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ยั่งยืนด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ฯ ( 17-23 ก.พ. 57 )
ม.วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา - ระเบียบใหม่ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ จ.ชลบุรี วันที่ ๓๑ ตุลาคม ถึง ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗