Prev Next

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง (๑๓…

13-11-2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง Read more

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับประชาชน)

07-11-2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับประชาชน) Read more

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

06-11-2561

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีงบฯ ๒๕๖๑

06-11-2561

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีงบฯ ๒๕๖๑ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

นางสาวจุฑาธิป บุญประเสริฐ

ชื่อ - สกุล นางสาวจุฑาธิป บุญประเสริฐ
ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 04-0307-001
วันเริ่มรับราชการ 1 มีนาคม 2547
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ ตริตราภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) / 2554 
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกการจัดการทั่วไป (การบัญชี)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 15 ตุลาคม 2544
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ระบบบัญชี E-lass สำหรับสร้างครู ประจำปี 2556 ( 23-26 ธ.ค. 55 )
จังหวัดระยอง - ปัญหา/แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจำแนกงบประมาณรูปแบบใหม่ 2557 ปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ ( 18-21 พ.ย. 56 )
จังหวัดระยอง ร.ร.สตาร์ - สัมมนาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษา แนะนำ อปท.ในการจดทำบัญชีและรายงานการเงินของ อปท. ( 15 ม.ค. 57 )
โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพ ฯ - แนวทางปฏิบัติในการรับและวิธีการเบิกจ่ายตามระเบียบเงินรางวัลประจำปี 2557
( 28-30 ก.ค. 57 )
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของ อปท. ณ โรงงแรมหินสวย น้ำใส รีสอร์ท ระยอง วันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ม.วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา - ระเบียบใหม่ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ชลบุรี วันที่ ๓๑ ตุลาคม ถึง ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗