Prev Next

รายชื่อแม่ดีเด่น สตรีดีเด่น และลูกกตัญญู ตำบลปลวกแดง ประจำปี ๒๕๖๑

17-07-2561

รายชื่อแม่ดีเด่น สตรีดีเด่น และลูกกตัญญู ตำบลปลวกแดง ประจำปี ๒๕๖๑

รายชื่อแม่ดีเด่น สตรีดีเด่น และลูกกตัญญู ตำบลปลวกแดง ประจำปี ๒๕๖๑ Read more

เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัย ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

11-07-2561

เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัย ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑   Read more

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

10-07-2561

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ Read more

เชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง กิจการให้บริกา…

02-07-2561

เชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.................. Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

นางสาวเกตุสริน ดวงแก้ว

ชื่อ - สกุล นางสาวเกตุสริน  ดวงแก้ว
ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง 04-0304-001
วันเริ่มรับราชการ 6 มกราคม 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ รับราชการยังไม่ครบ 5 ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด บธ.บ.
หลักสูตรการศึกษา การบัญชี
สถาบันการศึกษา ม.ศรีนคริรทรวิโรฒ
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา -
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง - ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2557
( 11-13 ก.พ. 57 )
จังหวัดระยอง - สัมมนาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษา แนะนำ อปท. ในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ อปท. (15 ม.ค. 57 )
 
โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพ ฯ - แนวทางปฏิบัติในการับและวิธีการเบิกจ่ายตามระเบียบเงินรางวัล ประจำปี พ.ศง2557 ฯ ( 28-30 ก.ค. 57 )
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น - นักวิชาการคลัง รุ่นที่ ๖  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น วันที่ ๒-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของ อปท. จังหวัดระยอง ณ โรงแรมหินสวยน้ำใส รีสอร์ท จังหวัดระยอง วันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘