Prev Next

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

12-03-2562

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ Read more

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

12-03-2562

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ Read more

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (๑๙ มีนาคม ๖๒)

12-03-2562

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (๑๙ มีนาคม ๖๒) Read more

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

11-03-2562

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

นางสาวฉัตฌนก จันทร์แสง

ชื่อ - สกุล นางสาวฉัตฌนก จันทร์แสง
ตำแหน่งปัจจุบัน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 01-0109-001
วันเริ่มรับราชการ 2 มีนาคม 2552
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ ยังไม่มีสิทธิขอพระราชทานฯ เนื่องจากรับราชการยังไม่ครบ 5 ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
เงินเดือน -
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่สำเร็จการศึกษา 10 กันยายน 2553
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - ระเบียบการเดินทางไปราชการ 2555 ฉบับใหม่ การบริหารงบประมาณและสิทธิฯ
( 30 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 56 )
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น - ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมกิจกรรม English Adventure Camp รุ่นที่ 5
( 21-27 ก.ค. 57 )
โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง - บทบาทหน้าที่ วิธีการประชุมสภา การควบคุมดูแลผู้บริหารท้องถิ่น และเทคนิคในการตรวจสอบด้านงบประมาณ ฯ รุ่นที่ 4 (24-27 ม.ค. 57 )