Prev Next

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่…

16-05-2562

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๐ Read more

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

03-05-2562

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

บรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๖๒

25-04-2562

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๖๒ Read more

ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง…

23-04-2562

ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒) Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

นางสาวฉัตฌนก จันทร์แสง

ชื่อ - สกุล นางสาวฉัตฌนก จันทร์แสง
ตำแหน่งปัจจุบัน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 01-0109-001
วันเริ่มรับราชการ 2 มีนาคม 2552
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ ยังไม่มีสิทธิขอพระราชทานฯ เนื่องจากรับราชการยังไม่ครบ 5 ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
เงินเดือน -
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่สำเร็จการศึกษา 10 กันยายน 2553
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - ระเบียบการเดินทางไปราชการ 2555 ฉบับใหม่ การบริหารงบประมาณและสิทธิฯ
( 30 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 56 )
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น - ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมกิจกรรม English Adventure Camp รุ่นที่ 5
( 21-27 ก.ค. 57 )
โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง - บทบาทหน้าที่ วิธีการประชุมสภา การควบคุมดูแลผู้บริหารท้องถิ่น และเทคนิคในการตรวจสอบด้านงบประมาณ ฯ รุ่นที่ 4 (24-27 ม.ค. 57 )