Prev Next

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่…

16-05-2562

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๐ Read more

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

03-05-2562

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

บรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๖๒

25-04-2562

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๖๒ Read more

ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง…

23-04-2562

ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒) Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

จ่าเอก ธีรธัชช์ ชาติศิริ

ชื่อ - สกุล จ่าเอก ธีรธัชช์ ชาติศิริ
ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง 01-0222-001
วันเริ่มรับราชการ 26 เมษายน 2537
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) / 2553
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
เงินเดือน -
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่สำเร็จการศึกษา 11 เมษายน 2555
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
วิทยาลัยป้องกันฯ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 10 ( 18 ก.ย. 2551 )
วิทยาลัยป้องกัน ฯ วิทยาเขตปราจีนบุรี - การบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมีและวัตถุอันตราย รุ่นที่ 1/57 (7-9 ม.ค. 57 )
อบต.ปลวกแดง งานป้องกัน ฯ - ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (21-26 มี.ค. 57 )
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ ฯ - การทบทวนและการจัดทำแผนฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม
( 26 ก.พ. 57 )
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - อบรม สัมมนาการปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบ ฯ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์หัวหมาก กทม. ( 20-21 ม.ค. 58)