Prev Next

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.…

02-07-2563

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๒๕๖๓

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิ.ย. พ.ศ.๒๕๖๓   Read more

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

02-07-2563

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓   Read more

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไว…

22-06-2563

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙   Read more

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

10-06-2563

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

จ่าเอก ธีรธัชช์ ชาติศิริ

ชื่อ - สกุล จ่าเอก ธีรธัชช์ ชาติศิริ
ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง 01-0222-001
วันเริ่มรับราชการ 26 เมษายน 2537
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) / 2553
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
เงินเดือน -
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่สำเร็จการศึกษา 11 เมษายน 2555
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
วิทยาลัยป้องกันฯ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 10 ( 18 ก.ย. 2551 )
วิทยาลัยป้องกัน ฯ วิทยาเขตปราจีนบุรี - การบริหารจัดการภัยพิบัติจากสารเคมีและวัตถุอันตราย รุ่นที่ 1/57 (7-9 ม.ค. 57 )
อบต.ปลวกแดง งานป้องกัน ฯ - ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (21-26 มี.ค. 57 )
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ ฯ - การทบทวนและการจัดทำแผนฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม
( 26 ก.พ. 57 )
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - อบรม สัมมนาการปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบ ฯ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์หัวหมาก กทม. ( 20-21 ม.ค. 58)