Prev Next

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.…

02-07-2563

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๒๕๖๓

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิ.ย. พ.ศ.๒๕๖๓   Read more

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

02-07-2563

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓   Read more

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไว…

22-06-2563

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙   Read more

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

10-06-2563

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

นางสาวสุทิศา จิตสม

ชื่อ - สกุล นางสาวสุทิศา จิตสม
ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง 01-0201-002
วันเริ่มรับราชการ 1 มีนาคม 2549
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด / ปีที่ได้รับ จตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.) / 2554 
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 21 มิถุนายน 2544
ประวัติการอบรม/สัมมนา (หลักสูตรสำคัญ)
หน่วยงานผู้จัดการอบรม หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา - สัมมนาวิเคราะห์ปัญหาข้อทักท้วงของ สตง. พร้อมทางออกกรณีการจัดทำแผนและติดตามแผน ฯ ( 19-21 ส.ค. 56 )
จังหวัดสุพรรณบุรี - พัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพัฒนาประเทศ ( 24-25 ก.พ. 57 )
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ปี ๕๘ / การตั้งงบประมาณการจัดการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รุ่นที่ ๑๑ ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง (๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๕๗)