Prev Next

หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

23-08-2562

หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

รายงานผลการดำเนินโครงการ "ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

22-08-2562

รายงานผลการดำเนินโครงการ "ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

22-08-2562

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ Read more

ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง

21-08-2562

ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง   Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

นางสาวจุฑามาศ เดชบุรมณ์

ชื่อ - นามสกุล นางสาวจุฑามาศ  เดชบุรมณ์
ส่วนราชการ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ( ประเภทมีทักษะ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)/ประถมศึกษา
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 24  มีนาคม  2547
สถานศึกษา สถาบันราชภัฏเลย
เริ่มจ้างครั้งแรก 1 สิงหาคม 2557
วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 กันยายน 2561
ประวัติการฝึกอบรม-สัมมนา

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

หลักสูตร
ม.วิทยาลัยราชภัฎสวงนสุนันทา - การจัดทำแผนปฐมวัย (๒-๕ ปี) ที่มุ่งเน้นคุณภาพตามกฎกระทรวงและการฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา ชลบุรี วันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
สถาบันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย จังหวัดสุรินทร์ - เทคนิคการพัฒนาสื่อสารและกิจกรรมการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน ณ ห้องประชุม ร.ร.มัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗