Prev Next

รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.…

28-10-2563

รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   Read more

ประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่…

28-10-2563

ประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑

ประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑  Read more

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงท…

19-10-2563

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  Read more

ประกาศงดจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

15-10-2563

ประกาศงดจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

นายสมชาติ ฤกษ์ดี

ชื่อ - นามสกุล นายสมชาติ  ฤกษ์ดี
ส่วนราชการ ส่วนโยธา
ประเภท ตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
หลักสูตรการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 2555
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
เริ่มจ้างครั้งแรก 1 มิถุนายน 2552
วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง

30 กันยายน 2561

ประวัติการฝึกอบรม-สัมมนา

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

หลักสูตร
มหาลัยเกษตรศาสตร์

ปัญหาข้อหารือและแนวทางปฏิบัติของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง การตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามสัญญา(18 -20 ธันวาคม 2556) 

โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับ โรงงานโชคทวีคูณเทรนนิ่งแอนด์ซัพพลาย                                                                                                          - การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าในหน่วยงาน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘