Prev Next

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่…

16-05-2562

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๐ Read more

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

03-05-2562

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

บรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Read more

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๖๒

25-04-2562

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๖๒ Read more

ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง…

23-04-2562

ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒) Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

    

นางกัญจนา บำรุง

ชื่อ - นามสกุล นางกัญจนา  บำรุง
ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.
ประเภท ตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา รป.ม. / วธ.บ. การจัดการทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์
วันที่สำเร็จการศึกษา 4 เมษายน 2556
เงินเดือน -
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เริ่มจ้างครั้งแรก 1 พฤษภาคม 2548
วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 กันยายน 2561
ประวัติการฝึกอบรม-สัมมนา

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

หลักสูตร
องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง - เทคนิคการเขียนโครงการจัดอบรม และการจัดกานต่างๆ (27 กันยายน 2557)
สำนักบริการวิชาการ ม.มหาสารคาม - แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘/การตั้งงบประมาณการจัดการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รุ่นที่ ๑๑ ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง วันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๘