Prev Next

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.…

02-07-2563

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๒๕๖๓

รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิ.ย. พ.ศ.๒๕๖๓   Read more

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

02-07-2563

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓   Read more

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไว…

22-06-2563

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙   Read more

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น

10-06-2563

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น Read more

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

อ่านรายงานการฝึกอบรมอื่นๆข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

สำรวจความพอใจในการให้บริการของ อบต.ปลวกแดง

ควรปรับปรุง - 6.3%
พอใช้ - 1.6%
ดี - 15.9%
ดีมาก - 76.2%

Total votes: 63
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2014 - 00:00

นายพรเทพ ผ่องมาลัย

ชื่อ - นามสกุล นายพรเทพ ผ่องมาลัย
ส่วนราชการ สำนักงานปลัด อบต.
ประเภท ตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
หลักสูตรการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
เงินเดือน -
วันที่สำเร็จการศึกษา 1 เมษายน 2553
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
เริ่มจ้างครั้งแรก 1 พฤศจิกายน 2553
วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง

30 กันยายน 2561

ประวัติการฝึกอบรม-สัมมนา

หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม

หลักสูตร
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  - แนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) การกำหนดจำนวนและตำแหน่งพนักงานจ้างรวมไว้ในแผนอัตรากำลังฯ