ประกาศงดจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓