แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ 0
หนังสือรับรองความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 3
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี 6
ช่องทางการให้บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย อบต.ปลวกแดง 9
แผนการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๒ 16
เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 19
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง (๖ ก.ย.๖๑) 48
แผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓ 13
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (31-8-61) 46