แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 0
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 0
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31
ขอเชิญประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในเขต อบต.ปลวกแดง ตอบแบบสำรวจเจตนารมณ์ กรณีการขอจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ "อบต.ปลวกแดง" เป็น "เทศบาลตำบล" พร้อมขอเปลี่ยนแปลงชื่อ 16
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 29
รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 45
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 44
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖ 42
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๖๒ 91
รายงานผลการดำเนินโครงการธรรมะและจริยธรรมสำหรับการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 87