แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ให้สมาชิกและพนักงานจ้างเดินทางไปราชการ 2
รายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 5
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.ปลวกแดง 32
รายงานผลดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๒๕๖๓ 7
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 3
แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ 2
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 25
แบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายใน 18
แบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายนอก 46
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 36