แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานผลการดาเนินการ โครงการ “เสริมสร้างทัศนคติการมีส่วนร่วมและความสมานฉันท์ในชุมชน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 1
ประกาศ และประชาสัมพันธ์ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 5
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองมลพิษ PM๒.๕ อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน 6
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 11
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 8
ประกาศ!!! มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตพื้นที่ อบต.ปลวกแดง 16
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 19
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 11
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ปลวกแดง 41
แนวทางการดำเนินการตรวจสอบเรือประมงพื้นบ้านตามประกาศกองทัพเรือ 18