แสดง # 
ชื่อ ฮิต
มาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์ราชการ จ.ระยอง 2
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 8
แจ้งประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัยห้วงวันจัดงานพระราชพิธี วันหยุดราชการต่อเนื่อง และเทศกาลสำคัญในเดือนตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒ 8
รางวัลโครงการ ๑ จังหวัด ๑ อปท. โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 9
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... 22
หลักเกณฑ์การประกวดกระทง โครงการงานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 17
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.ปลวกแดง 17
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 17
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 17
หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 23