แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ!! รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ปลวกแดง (๒๕-๓-๒๕๖๓) 97
รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 8
มาตรการป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง 31
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในที่ทำการ อบต.ปลวกแดง 14
ประกาศ!!! งดการดำเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต์ วันไหลปลวกแดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 5
รายงานผลการดำเนินโครงการธรรมะและจริยธรรมสำหรับการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 7
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 13
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ ๙๒ 12
คำแนะนำการป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปลวกแดง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 18