แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 3
รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 14
ประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 8
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 12
ประกาศงดจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อโพธิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 34
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาและดูแลรถส่วนกลางของ อบต.ปลวกแดง 23
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 12
ประกาศการขยายเวลาการให้บริการประชาชน 16
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 18
ประกาศช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 15