แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 235
รายรับ - รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 330
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 378
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 328
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.ปลวกแดง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๐ 384
รายจ่ายจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 1067
รายจ่ายจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (กันเงิน) 734
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 1396
รายรับ-รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 1383