แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๕ 18
ประกาศ เรื่อง ช่องทางการับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 15
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 151
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 126
ประกาศ ปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 132
แผนผัง กระบวนงาน ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบฯ ๒๕๖๔ 114
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 144
ประกาศ ปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 238