แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๕ 94
ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจฯ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 55
ประกาศ เรื่อง ช่องทางการับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ อบต.ปลวกแดง ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 56
คำสั่ง เรื่องมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 332
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 200
ประกาศ เรื่องปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 193
แผนผัง กระบวนงาน ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบฯ ๒๕๖๔ 153
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 204
ประกาศ ปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 302