แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 1823
ขั้นตอนการทำวารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ อบต.ปลวกแดง 2120
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน 1549
ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ของ อปท. 6671
ขั้นตอนการทำหนังสือเชิญประชุมสภาฯ 2420
ขั้นตอนการเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2094
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 2399
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 4665
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 2256
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 5185