แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 1063
ขั้นตอนการทำวารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ อบต.ปลวกแดง 1240
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน 932
ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ของ อปท. 3118
ขั้นตอนการทำหนังสือเชิญประชุมสภาฯ 1172
ขั้นตอนการเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1097
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 1724
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 3762
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 1816
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 4576