แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 1301
ขั้นตอนการทำวารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ อบต.ปลวกแดง 1555
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน 1133
ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ของ อปท. 3790
ขั้นตอนการทำหนังสือเชิญประชุมสภาฯ 1498
ขั้นตอนการเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1358
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 1927
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 4130
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 1984
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 4799