แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 14
ประกาศ ปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 99
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 2344
ขั้นตอนการทำวารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ อบต.ปลวกแดง 2747
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน 2123
ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ของ อปท. 10018
ขั้นตอนการทำหนังสือเชิญประชุมสภาฯ 3194
ขั้นตอนการเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2749
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 2807
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 5325