แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ ปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 54
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 2312
ขั้นตอนการทำวารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ อบต.ปลวกแดง 2640
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน 1988
ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ของ อปท. 9333
ขั้นตอนการทำหนังสือเชิญประชุมสภาฯ 3014
ขั้นตอนการเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2600
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 2706
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 5197
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 2510