คำสั่งมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒