มอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖