คำสั่ง มอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
ประจำปี ๒๕๕๙